భావన & భార్గవి

classic Classic list List threaded Threaded
128 messages Options
1234 ... 7
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

భావన & భార్గవి

Chinna_Reddy
హాయ్
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
Hi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Hi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Ela unnaru bhavana garu
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
Fine
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Meeku emante ishtamandi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
I like hair related things
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Haircut ante ishtama
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
In a way yes
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Eppudaina chepinchara
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
Enti
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Short haircut
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
No. Chinnapudu Bob haircut vundedi. Taruvata two times gundu cheyyipinchukannanu. After that long hair only maintain chestunna
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
Ippudu mee hair enta long undi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
Lower back
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Keyrun
Hi Bhavana I'm Kiran from Hyderabad I'm a hairstylist
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Anil
In reply to this post by Bhavana
Ippudu haircut cheyistara
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Keyrun
In reply to this post by Keyrun
Nak Dilsukhnagar nagar lo salon vundhi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Bhavana
In reply to this post by Anil
I have seen my brother and father's headshave recently. I will also get one once temple opens.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: భావన & భార్గవి

Keyrun
If you want to try anyhaircuts in low cost you can come to my salon
1234 ... 7